ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Artikel 1: Algemeen 


Catsndogsshop.com, hierna te noemen Cats&Dogs. Beide gevestigd en kantoorhoudend te Merchtem, August Deboeckstraat 21 1785 Merchtem België. 


 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cats&Dogs en de wederpartij, ook na beëindigen van een overeenkomst. De voorwaarden zullen op eerste verzoek aan de wederpartij worden toegezonden en zijn te allen tijde inzichtelijk op de website www.catsndogsshop.com 
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cats&Dogs en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Cats&Dogs niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cats&Dogs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2: Offertes/Orders 


 1. Alle door cats&dogs gedane offertes, prijscouranten in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. Cats&Dogs behoudt het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren. 
 3. Cats&Dogs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cats&Dogs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cats&Dogs anders aangeeft. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cats&Dogs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3: Leveringen/prijzen 


 1. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Cats&Dogs gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. µ
 2. Cats&Dogs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Cats&Dogs is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 4. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cats&Dogs gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Cats&Dogs daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien Cats&Dogs met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Cats&Dogs niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
 6. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 48 uur. Prijzen worden gehanteerd vanuit de database, mits anders schriftelijk is overeengekomen, behoudens prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten. Cats&Dogs is gerechtigd de koopprijsdienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat Cats&Dogs tot betaling van enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 4: Transport/risico 


 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman betaald. 
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport of verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 
 3. Cats&Dogs is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur zal worden vermeld. Na retourontvangst in onbeschadigde staat zullen wij deze kosten verrekenen.

Artikel 5: Overmacht


 1. Cats&Dogs niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cats&Dogs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cats&Dogs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cats&Dogs of van derden daaronder begrepen. Cats&Dogs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cats&Dogs zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Cats&Dogs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud


 1.  Alle door Cats&Dogs in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cats&Dogs totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Cats&Dogs gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
 2. Door Cats&Dogs geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cats&Dogs veilig te stellen. 
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Cats&Dogs daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 


 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de Wet geregeld is.
 2. De aansprakelijkheid van Cats&Dogs uit hoofde van niet, te late of gebrekkige levering, is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de betreffende order. 
 3. Door enkel het in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij is Cats&Dogs gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellingen/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak. 

Artikel 9: Reclames 


 1. Reclames moeten schriftelijk of email via gemeld worden, binnen 48 uur na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. 
 2. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, is Cats&Dogs uitsluitend verplicht de goederen waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of aan de wederpartij te vergoeden. 
 3. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, doch slechts ten hoogte van het bedrag van de reclame. 
 4. Seizoensartikelen kunnen niet gereclameerd worden. 
 5. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Cats&Dogs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 


 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cats&Dogs partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Cats&Dogs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cats&Dogs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.