Bij Cats&Dogs willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Cats&Dogs stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op.

Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst.

Cats&Dogs kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling.

Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.  

Art.1 Toepassingsgebied  

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "AVV") definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop. Deze AVV zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van Cats&Dogs, gevestigd te Wetering 3 Rossum (hierna "Verkoper") door een klant (hierna "Klant").   De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant.

De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.  

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de Klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of gebruikt en deze producten op afstand aankoopt.  

Art.2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.   Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.   

Cats&Dogs behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.  

Art.3 Aanbod  

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cats&Dogs niet. Cats&Dogs is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Cats&Dogs is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Cats&Dogs heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde.

Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Cats&Dogs er van uit dat de Klant van de aankoop afziet. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cats&Dogs. Cats&Dogs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.  

Art.4 Offertes en Bestelling

Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichten. De vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn aan eventuele schommelingen of wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en taksen.w prijs betreft, verbinden wij ons, desgevallend rekeninghoudende met voormelde schommelingen slecht voor de duur in onze offerte.

Wanneer geen termijn werd vermeld geldt een maximumtermijn van 14 dagen.   Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjag bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.  

Cats&Dogs is gerechtigd een bestelling schriftelijk te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.  

Art.5 Online aankopen  

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen enbeschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina's/schermen gegevens in te voeren:  

1.     De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;

2.     Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;

3.     Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;

4.     Informatie voorafgaand aan de koop;

5.     Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;

6.     Betaalmethode kiezen en bevestigen. Art.6 Annulering   Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 14 kalenderdagen na de plaatsing van de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd.

Bij annulatie worden eventueel betaalde voorschotten terugbetaald.

Art.7 Betaling   

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:   - Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.- Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig.

Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.- Cadeaubon, Kortingscoupon:

Het inwisselen van uw cadeaubon of kortingscoupon is heel eenvoudig. In de eerste stap van het bestelproces 'Uw winkelwagen' is een vakje voorzien waar de Klant de code kan ingeven. Vervolgens moet de Klant op het vakje 'Bevestigen' klikken. Het systeem controleert de code en verwerkt de cadeaubon.  

Art.8 Levering  

De producten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na te zien.    

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd  

De levering gebeurt door bij de consument thuis. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven.

De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Cats&Dogs aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

De Klant moet zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Verkoper te vergoeden.   

Vertragingen in de leveringen geven de Klant niet het recht de bestelling te herroepen of schadevergoeding te eisen. De onderneming is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). De verzendingskosten en/of leveringskosten liggen ten laste van de Klant.

De door de Verkoper vermelde producten worden slechts aangeboden in de mate de producten voorradig zijn. Indien deze niet voorradig zijn, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk de Klant inlichten. De Verkoper biedt dan de Klant de keuze tussen terugbetaling, een gewijzigde levering of een uitgestelde levering.   

Art.9 Herroepingsrecht  

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Cats&Dogs. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt in het geval van overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt in het geval van overeenkomsten betreffende de levering van een goed dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt in het geval van overeenkomsten betreffende regelmatige leveringen van goederen gedurende een bepaalde periode.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Cats&Dogs via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen via e-mail op info@catsndogsshop.com. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen naar info@catsndogsshop.com.

Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cats&Dogs heeft meegedeeld, terugzenden.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  

Art.10 Aansprakelijkheid schade   

De Verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte producten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de Klant als consument onverlet.   De aansprakelijkheid van de Verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten. In geen geval kan de Verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van doen of nalaten door de Verkoper.  

Art.11 Overmacht  

Indien Cats&Dogs geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.   In geval van overmacht heeft Cats&Dogs het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.

De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.   Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Cats&Dogs verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Art.12 Contractuele wanprestaties   

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 14 werkdagen.   

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cats&Dogs beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van €50 en een maximum van €500.000 Onverminderd het voorgaande behoudt Cats&Dogs zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de Verkoper het recht, na ingebrekestelling of zonder ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Art.13 Klachten 

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 1 dagen na de levering of aankoop. Indien niet binnen vermelde tijd de klacht werd ingediend, wordt de Klant geacht de bestelling definitief aanvaard te hebben. De klantendienst van Cats&Dogs is bereikbaar via e-mail op info@catsndogsshop.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.   De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art.14 Wijzigingen aan deze Voorwaarden  

Cats&Dogs behoudt zich het recht voor om van de AVV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te af te wijken, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Klant de bestelling plaatste. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.    Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.  

Art. 15 Intellectuele eigendom  

De teksten, grafieken, beelden, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, en andere intellectuele creaties, die voldoende origineel zijn, zijn eigendom van Cats&Dogs en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.  

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten die wij vertrekken of leveren, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cats&Dogs, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij zijn aangeduid.

Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek.   Het is de Klant verboden om op onze website gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van onze website kunnen wijzigen.  

Art.16 Bescherming van persoonsgegevens  

Cats&Dogs verzekert de Klant ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streven om hierover duidelijk en transparant te communiceren. Cats&Dogs verbindt er zich toe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U kan uw vraag steeds richten tot info@catsndogsshop.com. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

De persoonlijke gegevens die door de klant tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden zoals het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie, het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking, het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden, het beantwoorden van vragen van de gebruikers, het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking, informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking, direct marketingdoeleinden: toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd, het realiseren van statistieken, het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft verzameld en verwerkt door Cats&Dogs .

Cats&Dogs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.    Cats&Dogs verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.  

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden.   De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Cats&Dogs heeft dus geen toegang tot uw paswoord.  

Art.17 Gebruik van cookies  

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.   

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics.

Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.    Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.   Voor meer informatie over welke soort cookies worden gebruikt en hoelang deze worden bewaard kan u terecht op onze Cookie policy die beschikbaar is op onze website.  

Art.18 Juridische bevoegdheid  

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.  

Art.19 Contact  

U kan ons bereiken via e-mail op info@catsndogsshop.com. Laatst geüpdatet op 09 Januari 2023.